استاندارد ادواری آسانسور

در این مطلب سعی شده به اهمیت و الزامات قانونی انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای پرداخته شود.

فصل اول : قوانین و مقررات اجرای استاندارد اجباری و تخلف های عدم اجرای آن

فصل دوم : الزامات انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای و قوانین و آیین نامه های آن

فصل سوم : رابطه اجرای بازرسی ادواری آسانسور و مقررات اجرای استاندارد اجباری

برای آن که بتوانیم تحلیلی بهتری از چگونگی اجرای بازرسی ادواری طبق استاندارد ملی آسانسور به شماره 1-6303 داشته باشیم، در ابتدا باید با مقررات اجرای استاندارد به طور مختصر آشنا شویم و با دانستن مقررات و قوانین می توانیم بهتر الزام قانونی انجام بازرسی فنی آسانسور صورت دوره ای متوجه شویم.

1-1 – وظایف سازمان ملی استاندارد

طبق فصل دوم ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی

وظایف موسسه استاندارد مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است

1- تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

2- انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کار آیی صنایع

3- ترویج استاندارد های ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری

5- کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نا مرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازار های بین المللی

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کننده گان و تولید کننده گان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI ) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیره کردن وسایل سنجش

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط ، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

1-2 – اطلاع رسانی عمومی کیفیت کالا

ماده 4 از فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

موسسه(سازمان) موظف است به تعیین کیفیت و ویژگی‏های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‏باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیر بط اعلام نماید.

1-3 – چگونگی کنترل کیفی و کیفیت محصولات

اما ماده 5 فصل فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است

موسسه (سازمان) می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری، حمل ، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت های مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارایه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، فعالیت نماید.

تبصره موسسه (سازمان) تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) می باشد.

1-4- مقررات اجرای استاندارد اجباری در کشور

در ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی مقررات اجرای استاندارد اجباری به شرح زیر نوشته شده است

موسسه (سازمان) می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعیین مدت لازم که از سه ماه کمتر نحواهد بود، اجباری اعلام کند.

1-5- نحوه اعلام اجرای استاندارد اجباری:

طبق تبصره 1 از ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی نحوه اعلام اجرای استاندارد اجباری به شرح زیر مصرح شده است:

موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کاری و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی داد گستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیر الانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.

1-6- ممنوع بودن تبلیغات برای کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری

تبصره 4 از ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی تبلیغات کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری به شرح زیر مشخص کرده است:

در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن یا تایید سازمان ملی استاندارد خواهد بود.

1-7- عدم اجرای استاندارد توسط نهاد موازی

تبصره 5 از ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به استثناء دارو اقدام نهاد های موازی در اجرای استاندارد ممنوع کرده است

شورای عالی استاندارد موظف است موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به اسثتناء دارو که به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (سازمان ملی استاندارد) ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرید.

1-7-1 اجازه پلمپ ولاک و مهر کردن محصول غیر استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد

طبق تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی اجازه لاک و مهر موقت محصولات غیر استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد داده شده که نص مصرح این تبصره از قانون به شرح زیر است

موسسه (سازمان) می تواند علاوه بر اعلام جرم و در خواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مرکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نمایند.

1-8- الزام وجود مسول کنترل کیفیت

در تبصره 6 ماده9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر الزام وجود مسئولیت کنترل کیفیت بیان شده است:

مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحد های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای استاندارد برسد.

1-9- ممنوعیت تغییر در محصول استاندارد اجباری

طبق ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی تغییر در محصول استاندارد اجباری علاوه ، محکومیت قضایی به شرح زیر مصرح شده است:

هرکس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فر آورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فر آورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگ آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

1-9-1- مجازات های بیماری و آسیب دیدن حاصل از ایجاد تغییر در محصول استاندارد

ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی مجازات بیماری وآسیب حاصل از تغییر در محصول استاندارد به شرح زیر بیان کرده است:

هر گاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور ( مصرح ماده 11) در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محکوم می شود:

1- در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی

2- در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی

3- در صورتی که موجب نقص عضو مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی

4- در صورتی که منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن از مباشر ، دیه وخسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران کند.

1-10- محکومیت های تولید و توزیع و عرضه کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری

هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت های مقرر ، تولید ،توزیع وفروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ ، تذکر، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم صالحه محکوم خواهند شد.

فصل دوم: الزامات انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای و قوانین و آیین نامه های آن
با وجود آن که اجرای استاندارد آسانسور های برقی طبق شماره استاندارد ملی 6303-1 از ابتدای سال 82 بر مبنای پروانه ساختمانی اجباری شده است ولی انجام بازرسی های دوره ای آسانسور که به الزامی درون این استاندارد به خاطر وجود نداشتن راهکار مناسب و ضمانت اجرایی همچنان بدون علمیات اجرایی مسکوت مانده است، در این بخش به الزامات و قوانین و آیین بازرسی ادواری آسانسور پرداخته خواهد شد.

2-1 – زمان های الزام اجرای بازرسی ادواری آسانسور

در پیوست ث استاندارد1-6303 آزمون‏های و بررسی‏های ادواری آسانسور درصورتی‏که سه عامل زیر حادث شود منجر به الزام انجام بازرسی دوره‏ای می‏گردد:

الف- پس از هر تغییر عمده در آسانسور

ب- پس از هرحادثه در آسانسور

پ- گذشت یک سال از تایید نهایی آسانسور

2-1-1- چگونگی مشخص شدن از حوادث آسانسور

در قسمت ب بند 16-2 شرکتی که موفق اخد گواهی تاییدیه استاندارد آسانسور شده ملزم شده است

یک بخش که به منظور نگهداری از کپی نسخه های تاریخ گذاری شده از گزارشهای آزمون و بازرسی به همراه مشاهدات میباشد.

1- اصلاحات مهم آسانسور

2- تعویض طناب ها یا قسمت های مهم

3- حوادث

این شناسنامه یا پرونده باید در دسترس متصدی سرویس اسانسور و شخص یا سازمان برای انجام آزمون ها و بررسی دوره ای باشد.

بر اساس به محض حادث شدن حادثه ، شرکت تعمیر و نگهدار ملزم به ارائه درخواست بازرسی فنی از سازمان ملی استاندارد است.

2-1-2 – موارد الزام بازرسی ادواری آسانسور پس از تغییر مهم در آسانسور:

کلیه تغییرات باید در شناسنامه آسانسور ثبت گردد و موارد زیر جز تغییرات مهم محسوب می شوند:

الف- تغییرات در ماهیت آسانسور که به طور کلی شامل تغییرات زیر می شود:

1- سرعت نامی

2- ظرفیت (بار نامی)

3- جرم کابین

4- طول مسیر حرکت

ب- تغییرات یا جایگزینی در قطعات شامل موارد زیر میشود:

1- نوع وسایل قفل کننده (جایگزینی یک قفل با قفل دیگر از همان نوع به عنوان نوع یک تغییر مهم محسوب نمی‏گردد)

2- سیستم کنترل

3- ریل های راهنما یا نوع ریل راهنما

4- نوع در (اضافه کردن به در های طبقه یا کابین)

5- سیستم محرکه یا فلکه کششی – اصطکاکی

6- گاورنر

7- ضربه گیر

8- ترمز ایمنی ( پاراشوت)

9- وسیله جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا

10- وسیله مکانیکی برای حفاظت از حرکت کابین

11- وسیله مکانیکی برای حرکت کابین

12- کفی

13- وسیله مکانیکی برای سد کردن حرکت کابین یا متوقف کننده قابل جابجایی

14- وسایل برای عملکرد اضطراری و عملکرد ناخواسته کابین

15- وسیله حفاظتی برای جلوگیری از حرکت نا خواسته کابین

الزامی برای شرکت‏های تعمیر و نگهدار آسانسور در نظر گرفته شده است باید برای آزمون هایی که بعد از یک تغییر مهم و یک حادثه انجام می‏شود، مدارک و اطلاعات لازم آن، در اختیار شخص یا سازمان مسئول قرار گیرد.

این شخص یا سازمان مسئول ، در خصوص لزوم و نحوه ی انجام آزمون ها بر روی قطعات و تجهیزات تعویضی یا تغییر یافته تصمیم خواهد گرفت.

2-2 – چگونگی انجام بازرسی ادواری

باید توجه شود که آسانسور مورد بازرسی ادواری شرایط آسانسور قبل از بهره برداری ندارد. بنابراین در استاندارد صراحتاً گفته شده انجام بازرسی‏های ادواری نباید سختگیرانه از بازرسی اولیه آسانسور باشد.

در استاندارد در مورد آزمون ها و بررسی های دوره ای آسانسور مصرّح شده است.

این آزمون‏ها نباید دقیق‏تر و مشکل‏تر از آن‏هایی باشند که برای قبل از بهره‏داری آسانسور در نظر گرفته شده‏اند.

2-2-1- جلوگیری از فرسودگی اضافی در بازرسی ادواری آسانسور

همانطور که گفته شده هدف از استاندارد سازی محصولات تامین ایمنی و حداقل های کیفیت برای این که بازرسی ادواری آسانسور ، انجام آزمون های عملکردی آسانسور مانع کاهش ایمنی و فرسودگی مضاعف قطعات نشود ، در پیوست ث استاندارد ملی شماره 1-6303 به خوبی در نظر گرفته شده است و به شرح زیر مصرّح شده است.

تکرار این آزمون ها نباید با ایجاد فرسودگی اضافی و یا با افزایش تنش ها ، سبب کاهش ایمنی آسانسور شود. این مورد خصوصاً در مورد آزمون قطعاتی مانند ترمز ایمنی و ضربه گیرها صادق است . چنانچه آزمون پاراشوت بر روی این قطعات و تجهیزات صورت گیرد، کابین باید خالی بوده و با سرعت کاهش یافته حرکت کند.

در صورت تغییر قطعات آسانسور باز هم احتیاج نیست قطعات به دقت قطعات اولیه بازرسی و عملکرد آنها از طریق آزمون چک شود به طوری که در استاندارد ملی مصرح شده این آزمون ها و بررسی ها نباید دقیقتر و مشکل تر از آن ها یی باشند که برای قطعات اولیه قبل از تعویض نظر گرفته شده بودند.

اما در بازرسی ادواری آسانسور اهمیت استفاده از بازرس فنی تیز بین اهمیت پیدا می کند چون با توجه به این که آزمون و بررسی ها به طور دقیق و مشکل انجام نمی شود اطمینان حاصل از بازرسی کاملا بر عهده شخص بازرس فنی آسانسور است به طوری که در استاندارد مصرح شده است

شخصی که برای انجام آزمون های ادواری تعیین شده باید مطمئن شود که این قطعات (که در حالت عادی وارد عمل نمی شوند) همچنان درست کار می کنند.

2-3 آخرین بخشنامه بازرسی ادواری آسانسور

با توجه به به ابهاماتی در نحوه اجرای بازرسی های ادواری وجود داشت ، سازمان ملی استاندارد بر آن داشت یک بخش نامه جهت اجرای یکسان بازرسی ادواری آسانسور صادر کند که این بحش نامه در تاریخ 17/6/1395 به شماره 63600 توسط مدیریت نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی صادر شد:

مهم ترین قسمت های این بخش نامه عبارتند:

1- ثبت در خواست بازرسی ادواری در سامانه مدیریت بازرسی

2- متقاضی درخواست بازرسی ادواری می تواند مالک یا بهره بردار یا شرکت سرویس و نگهدار باشد

3- وجود قرار داد سرویس و نگهداری معتبر جهت انجام بازرسی ادواری

4- بازرسی ادواری به بازرسی اطلاق میشود که بیش از این گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه برای آن صادر شده باشد لذا لازم است برای ثبت نام بازرسی ادواری این گواهینامه در سامانه بارگذاری شده و قبل از انجام بازرسی ادواری توسط شرکت بازرسی فنی استعلام از سامانه مدیریت بازرسی فنی صادر کننده گواهینامه و با اداره استاندارد استان مربوطه صحه گذاری و اصالت سنجی شود.

5- مسئولیت احراز، اثبات و انطباق که بند های پرسشنامه بازرسی ادواری با آسانسور بازرسی شده و حصول اطمینان از برقراری مشخصات فنی مندرج در گواهی نامه بازرسی ایمنی و کیفیت اولیه (تعداد توقف ، ظرفیت و سرعت) شرکت فنی آسانسور است

6- امکان انتخاب شرکت بازرسی فنی آسانسور از شرکت های فعال بازرسی توسط متقاضی

7- تعرفه بازرسی ادواری آسانسور 30 درصد تعرفه بازرسی اولیه است

8- در صورتی بازرسی ادواری منجر به صدور گواهی نگردد ، الزام اعلام گزارش های بازرسی به اداره کل استاندارد استان مربوطه توسط شرکت بازرسی فنی آسانسور

9- عدم کاهش سهمیه شرکت های سرویس و نگهدار آسانسور برای ثبت نام بازرسی فنی آسانسور اولیه

فصل سوم : رابطه اجرای بازرسی ادواری آسانسور با مقررات اجرای استاندارد اجباری
همانطور در دو فصل قبلی در قوانین و مقررات سازمان ملی ایران و همچنین الزامات اجرای بازرسی ادواری آسانسور گفته شد بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای مشمول استاندارد اجباری می باشد و باید طبق مقررات و قوانین استاندارد اجباری ، اجرای آن در کشور انجام شود در این فصل به بررسی روابط مقررات اجرای استاندارد با بازرسی ادواری آسانسور پرداخته خواهد شد و راهکاری اجرایی استاندارد چگونگی انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای بررسی خواهد شد.

3-1 – مشکلات عدم اجرای بازرسی ادواری آسانسور

متاسفانه مهم ترین معضلی در گذشته در اجرای بازرسی ادواری آسانسور وجود داشت عدم وجود ضمانت اجرایی برای انجام بازرسی ادواری بود و اجرای نشدن بازرسی ادواری مشکلی برای افراد ذینفع در یک آسانسور که دارای تاییدیه اولیه بوده، ایجاد نمی کرد و ممانعت از انجام کارهای دیگر مانند اخذ پایان کار و عدم ارایه خدمات دیگر از سایر نهادها مانند شهرداری نمی شد و متاسفانه برخورد قاطعی مانند مهر و پلمپ کردن آسانسور از طرف سازمان ملی استاندارد به وسیله نیروی انتظامی طبق موارد گفته شده در فصل یک نشده است در نتیجه کمتر شرکت تعمیر و نگهدار آسانسور و مدیر ساختمانی خود را ملزم به انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای می بیند و عملا به ندرت شاهد درخواست بازرسی ادواری آسانسور بودیم مگر در موارد خاصی که تاریخ صدور گواهی اولیه آسانسور باطل شده است.

3-2 – محکومیت های قضایی عدم اجرای بازرسی ادواری آسانسور

همانطور که گفته شد تغییر درمشخصات فنی محصولی دارای استاندارد طبق مقررات و قوانین سازمان ملی استاندارد جرم محسوب می شود و در استاندارد ملی آسانسور در پیوست ث و بند 16-2 برای مجری نصب آسانسور و شرکت تعمیر و نگهدار الزام شده که پس از هر گونه تغییر عمده در آسانسور و یا گذشت یک سال از گواهی اولیه باید آسانسور مورد آزمون ها و بررسی های دوره قرار گیرد ، پس اگر مقررات و قوانین استاندارد در اجرای بازرسی اجباری بازرسی ادواری آسانسور انجام نشود، می تواند شامل جرایم محکومیت های قضایی برای افراد ذینفع در آسانسور های فاقد بازرسی های فنی به صورت دوره ای به ویژه در حوادث شود.

3-3- ترویج استاندارد سازی دوره ای آسانسور با هزینه نازل و ضوابط ساده تر

همانطور در فصل دوم در قسمت 2-3 گفته اخرین بخش نامه اجرای بازرسی ادواری آسانسور در شهر یور ماه سال 95 ابلاغ شد که اگر با دقت مطالعه شود کاملاً مشخص تعرفه بازرسی ادواری آسانسور به قدری نازل است که هر کسی با کمترین دانش اقتصادی متوجه می شود که این تعرفه حتی هزینه های اولیه بازرسی یک دستگاه آسانسور مانند ایاب و ذهاب اعزام بازرس فنی و هزینه های اداری و سربار و…. یک شرکت بازرسی فنی آسانسور تامین نکرده و حتی مغایر با استاندارد 17020 اجازه تعیین شرکت بازرسی فنی به نهاد مجری سرویس و نگهداری آسانسور داده شده طبق فصل دوم ماده 3 ردیف 3اصلاح مقررات و قوانین استاندارد مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی باید ترویج استاندارد ملی برای بازرسی ادواری آسانسور شود.

3-4 – راهکارهای اجرایی بازرسی ادواری آسانسور

تجربه نشان داده که ترویج فرهنگ انجام استاندارد به تنهایی برای اجرای یک استاندارد ملی چه به صورت اجباری و چه تشویقی کافی نیست، پس باید راهکارهایی برای اجرای استاندارد آسانسور به صورت ادواری پیدا کرد که خوشبختانه می‏توان بدون مهر و پلمپ کردن آسانسور با استفاده از تکنولوژی امروزی و سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به راحتی بازرسی ادواری آسانسور را اجرایی کرد:

با توجه به اینکه فرآیند بازرسی فنی آسانسور از ابتدا در سامانه مدیریت بازرسی فنی آسانسور ثبت می‏گردد و شرکت‏های نصب و مونتاژ آسانسور با استفاده از رمز عبور می توانند ثبت نام بازرسی را انجام دهند، ساده ترین راه انجام اجرای بازرسی ادواری آسانسور این است:

در صورتی که یک سال از صدور گواهی شرکت های نصب و مونتاژ آسانسور بگذرد تا زمانی که در خواست بازرسی ادواری برای آسانسور انجام نشود، از ارایه خدمات بازرسی فنی آسانسور برای آسانسور منصوبه جدیدش جلوگیری شود.

در صورتی تغییر شرکت تعمیر و نگهداری اولیه آسانسور ، تا زمان مشخص نشدن ارایه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور طبق تبصره 4 ماده قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی آسانسور پلمپ موقت شود تا پس از تعیین شرکت ارایه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری جدید ، علمیات بازرسی فنی مجدد انجام گیرد.

3-5- الزام وجود مسئول کنترل کیفیت در شرکت های نصب آسانسور جهت بازرسی ادواری

همانطور که در فصل اول مقررات و قوانین سازمان ملی استاندارد طبق تبصره 6 ماده9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی داشتن مسئول کنترل کیفیت در نهادهای تولیدی الزامی است و همچنین در فصل دوم قسمت 2-1 طبق استاندارد ملی 1-6303 پیوست ث هر گونه تغییر عمده و حوادث در آسانسور، باعث الزام انجام بازرسی ادواری آسانسور می‏شود. در نتیجه باید پس از تغییر عمده و حوادث در آسانسور، اتفاق در قسمت مستند سازی واحد کنترل کیفیت شرکت نصب و تعمیر و نگهدار آسانسور ثبت شده و بلافاصله درخواست انجام بررسی و آزمون های دوره ای آسانسور از مراجع ذیصلاح (ادارات کل استاندارد استان محل نصب آسانسور) انجام دهد.